• Umowa zalecenie wykorzystywana jest przy angażowaniu osób do wykonywania prac cyklicznie powtarzalnych, których czas wykonywania nie jest z góry ograniczony, np. prowadzenie domu, sprzątanie, prace gospodarskie i ogrodnicze. Jakie są zalety i wady takiej umowy?

  Czytaj całość
 • Szczególną rolę w środowisku odgrywają drzewa i krzewy. Dlatego też prawo reguluje kwestie dotyczące ich usuwania i pielęgnacji. Odnosi się to także do drzew i krzewów znajdujących się na terenach będących w posiadaniu parafii. Nieprzestrzeganie przepisów w tym względzie może skutkować dużymi karami pieniężnymi, stąd warto wiedzieć, jakie działania wymagają zezwolenia.

  Czytaj całość
 • Zagadnienie organizacji autokarowych pielgrzymek parafialnych nie jest przedmiotem odrębnych regulacji prawnych. W konsekwencji zastosowanie znajdują tutaj ogólne przepisy prawa polskiego, które regulują te kwestie (odrębnie uregulowana jest natomiast, w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, kwestia organizowania pielgrzymek pieszych). Na co, od strony prawnej, należy zwrócić uwagę, organizując pielgrzymkę autokarową?

  Czytaj całość
 • W ostatnich latach rośnie w kraju aktywność parafi i w sferze gospodarczej. Nie zawsze spotyka się ona ze zrozumieniem społecznym, co pokazuje przykład szczeciński dotyczący organizacji przykatedralnego parkingu, kiedy to księża zostali pomówieni o prowadzenie działalności niezgodnie z prawem. Winny temu jest brak wiedzy części obywateli, a nawet środków masowego przekazu, na temat prawnych warunków działania Kościoła katolickiego w Polsce, w tym jego parafi i. Takie podejście jest też wyrazem rozpowszechnianej opinii, że osoby duchowne powinny trzymać się z daleka od życia politycznego, a tym bardziej – gospodarczego. Nic bardziej mylnego.

  Czytaj całość
 • Przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT są zawiłe i ulegają częstym zmianom. Jak wyglądają kwestie dotyczące tego podatku w odniesieniu do kościelnych osób prawnych, a więc m.in. parafii?

  Czytaj całość
 • Możliwość zawierania małżeństw kanonicznych przez wiernych Kościoła katolickiego ze skutkami według prawa polskiego reguluje Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską oraz ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie są w zakresie udzielania takich małżeństw obowiązki prawne duchownego?

  Czytaj całość
 • Z uwagi na cenotwórczy charakter podatku VAT, jest on narzędziem polityki fiskalnej państwa, pozwalającym na odpowiednie sterowanie dostępnością określonymi dobrami poprzez zwalnianie z opodatkowania niektórych usług i towarów lub też stosowanie stawek preferencyjnych, jak również zwalnianie ze stosowania tego podatku niektórych czynności i podatników. Kościelne osoby prawne, których dotyczy obowiązek płacenia podatku VAT, podlegają w zakresie zwolnień od niego ogólnym zasadom, o których mowa w artykule.

  Czytaj całość
 • Czy możliwe jest łączenie rekolekcji z lekcjami w szkole? Czy jeden z przysługujących uczniom dni wolnych można przeznaczyć na rekolekcje adwentowe? Kto pełni opiekę nad uczniami podczas rekolekcji? Zapraszamy do lektury artykułu odpowiadającego na te i inne pytania.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 6024 inspirujących propozycji kazań, rozważań,
 • 36 scenariuszy katechez,
 • 69 materiałów dotyczących zarządzania parafią,
 • 38 artykułów poświęconych posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 331 najważniejszych wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza